ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Onze algemene reparatie voorwaarden

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin MrSpeazy.nl als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen ‘het product’) optreedt.

Algemene bepalingen klachten en defecten

1. Prijs
Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten en defecten die op het reparatieformulier, of wel reparatiebon, zijn omschreven door de klant en de winkel medewerker namens Mr.Speazy. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze website, opgebouwd uit de gebruikte onderdelen en eenmalig de reparatiekosten ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. In enkele gevallen kan de online verkoopprijs afwijken van de daadwerkelijke winkelprijs.

2. Reparatiebon
De reparatiebon wordt voorafgaand aan de reparatie opgesteld door de winkelmedewerker, of monteur, en consument. Het is niet mogelijk online een offerte te ontvangen, deze kan wel beschikbaar worden gesteld in één van de Mr.Speazy filialen.

3. Vrijblijvend
Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger uitvalt dan het bedrag zoals vermeldt op de website, dan dient de klant voorafgaand akkoord te geven voor de reparatie. In het geval er geen prijsopgave vermeldt staat op de website en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor de aangeboden kosten wil laten repareren. In dit geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Mrpeazy.nl en betaalt dan enkel de verzendkosten voor eventuele retourzending, of wel onderzoekskosten voor de verleende dienstverlening.

4. Duur
Reparatieduur wordt voorafgaand aan de klant voorgelegd waarnaar de klant akkoord kan gaan met de tijdsduur. De totale duur kan door, onvoorziene omstandigheden, langer bedragen dan voorafgaand kortgesloten. Mrspeazy.nl streeft naar directe reparatie van de aangeboden producten, in gevallen waarin de onderdelen niet voorradig zijn of de onderdelen gebreken vertonen kan de reparatieduur langer bedragen.

5. Kwaliteit
Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe hoogwaardige onderdelen. Mrspeazy.nl. behoudt zich het recht voor tot het toe- eigenen van de vervangen onderdelen

6. Factuur
Na reparatie ontvangt de klant de definitieve reparatiebon waarop de verrichte werkzaamheden, de vervangen onderdelen en de totaalprijs inclusief BTW staan vermeld. De reparatiebon is gelijk aan de kassabon en geldt tevens als garantiebewijs.

7. Aansprakelijkheid
Mrspeazy.nl. is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retouring.

8. Garantie
mrspeazy.nl geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 90 dagen op de vervangen onderdelen van de reparatie. Deze garantietermijn gaat in nadat de consument het product retour heeft ontvangen. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie.Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade, wordt géén garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de fabrieksgarantie bij het openen van het toestel door de klant of derde nadat de reparatie een van de mrspeazy.nl filialen heeft verlaten. Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schade, drukschade en vochtschade, vervalt de garantie. Bij een aantal fabrikanten komt de fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter reparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op het aangeboden toestel.

9. Retour
Wanneer binnen drie maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet mrspeazy.nl . een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen specifiek onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht afwijkt van de eerst vastgestelde klachten, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
d. Let op! Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.

10. Verlies van data
Mrspeazy.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

11. Vochtschade
Bij een waterschade behandeling worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen door een van de filialen van mrspeazy.nl Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek of herstel functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. Mrspeazy.nl kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

12. Niet betaalde producten/ diensten
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail of telefonisch van Mrspeazy.nl  aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is Mrspeazy.nl bevoegd het product te verkopen en de verschuldigde opbrengsten te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van de portokosten (verzekerd). Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal Mrspeazy.nl uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.

13. Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Mrspeazy.nl blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat Mrspeazy.nl zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

14. Niet betaalde producten/ diensten. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail of telefonisch van Mrspeazy.nl aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is Mrspeazy.nl bevoegd het product te verkopen en de verschuldigde opbrengsten te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van de portokosten (verzekerd). Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal Mrspeazy.nl uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.

15. Geschillen. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

16. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Mrspeazy.nl blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

17. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat Mrspeazy.nl  zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Abonnement

De overeenkomst tussen Mr.Speazy en Huurder voor het gebruik van de TV door Huurder, alsmede iedere andere overeenkomst tussen Mr.Speazy en Huurder

Algemene Voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op ieder Abonnement gesloten tussen Mr.Speazy en Huurder

Einddatum

De datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3

TV

De door Mr.Speazy op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde TV voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden

Huurder

Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Mr.Speazy een Abonnement afsluit

Onterechte deal

Heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 5.4

Mr.Speazy

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder overeengekomen Abonnement, alsmede op iedere andere overeenkomst tussen Mr.Speazy en Huurder.
2.2 Afspraken tussen Mr.Speazy en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door een manager van Mr.Speazy
2.3 Alle door Mr.Speazy genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

3. Abonnement
3.1 Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een TV.
3.2 De TV wordt geleverd tegen eventuele verzendkosten of kan worden opgehaald.
3.3 Het Abonnement geeft recht op gratis Swappen (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:

het gratis repareren van gebreken aan de TV ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de TV. 

het zo nodig gratis omruilen van de TV binnen de grenzen waar Mr.Speazy actief is.

3.4 Het is Huurder, mede vanwege het risico op diefstal, niet toegestaan geen beveiligingscode op de TV in te stellen.

3.5 De TV kan zijn voorzien van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van de TV, dient Huurder hieromtrent onverwijld contact op te nemen met Mr.Speazy.

4. Voorwaarden
4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de TV en zorgt voor de TV als een goed gebruiker.

4.2 De TV is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.

4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

4.4 De TV blijft te allen tijde eigendom van Mr.Speazy. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de TV te vestigen of te verlenen.

4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van onderhavige Algemene Voorwaarden.

4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in gegevens van Huurder zoals bekend bij Mr.Speazy, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.

4.7 Huurder mag aan de TV geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de TV kunnen worden verwijderd.

4.8 Huurder is ermee bekend dat de TV eigendom kan zijn van een leasemaatschappij. Wanneer de TV eigendom is van een leasemaatschappij, is Huurder gehouden om op eerste verzoek van de leasemaatschappij ofwel de TV bij de leasemaatschappij in te leveren, ofwel het toekomstig huurtarief bevrijdend aan de leasemaatschappij te betalen.

5. Swappen

5.1 Mr.Speazy streeft ernaar een TV te Swappen binnen een (1) werkdag, nadat door Huurder contact is opgenomen met Mr.Speazy via telefoon, e-mail of Whatsapp. Swappen gebeurt op afspraak met Huurder.

Indien een TV geswapped dient te worden, wordt er in de eerste 3 maanden van de huurperiode een borg in rekening gebracht d.m.v . een ideal betaallink. Deze borg bedraagt 50% van de diefstal kosten. Zie tabel 2.

Zodra de TV bij Mr.Speazy is ontvangen, wordt deze borg teruggestort.

5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

5.3 Swappen vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de TV en alleen binnen de grenzen waar Mr.Speazy actief is.
5.4 Een batterij wordt door Mr.Speazy pas geswappt onder de 70% capaciteit.

5.5 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om te Swappen (een 'Onterechte Swap'), heeft Mr.Speazy het recht EUR 20,- kosten in rekening te brengen. Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte afspraak om te Swappen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte Swap.

5.6 Bij het omwisselen van een TV door Mr.Speazy wordt de TV zonder bijbehorende accessoires door Huurder overgedragen aan Mr.Speazy.
Als de oude TV niet binnen 7 dagen na de swap is geretourneerd aan Mr.Speazy zal Mr.Speazy aangifte doen van diefstal door Huurder Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Mr.Speazy geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in tabel 1. Onverminderd het recht van Mr.Speazy om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

Tabel 1: Vastgestelde schade vergoeding

32 inch formaat   €200,-
43 inch formaat   €300,-
49 inch formaat   €340,-
55 inch formaat   €420,-
65 inch formaat   €730,-
 

 

6. Looptijd en opzegging van Abonnement

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van drie (3) maanden. Na afloop van deze periode wordt het Abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één maand.

6.2 De kosten van het Abonnement voor de eerste maand worden pro rata het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.

6.3 Opzegging van het Abonnement door Huurder dient te geschieden per e-mail. De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één (1) maand. Vanaf de dag dat de opzegging door Huurder van het Abonnement via e-mail is ontvangen door Mr.Speazy loopt het Abonnement nog één (1) maand door, zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Mr.Speazy per e-mail is ontvangen (de ‘Einddatum’).

6.4 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de TV en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

6.5 De TV dient door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij Mr.Speazy te worden ingeleverd.

6.6 Wanneer de TV door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement, onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten tot aan de Einddatum te voldoen.

6.7 Tot het moment dat de TV is ingeleverd bij Mr.Speazy kan Huurder middels een e-mail aan Mr.Speazy te allen tijde de eerdere opzegging door Huurder van het Abonnement ongedaan maken en het Abonnement weer activeren.

6.8 Indien Huurder binnen drie maanden na de Einddatum van het Abonnement opnieuw een Abonnement wil afsluiten, is Huurder hiervoor een bedrag ad EUR 40,- aan opstartkosten verschuldigd.

6.9 Indien de TV niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan TV, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5,- per dag totdat de TV alsnog is overgedragen aan Mr.Speazy of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.

6.10 Als de TV niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan Mr.Speazy en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Mr.Speazy aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Mr.Speazy geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Mr.Speazy om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

Tabel 1: Vastgestelde schade vergoeding

32 inch formaat   €200,-
43 inch formaat   €300,-
49 inch formaat   €340,-
55 inch formaat   €420,-
65 inch formaat   €730,-

 

Diefstal of vermissing
7.1 In geval van vermissing of diefstal van de TV is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Mr.Speazy en samen met een medewerker van Mr.Speazy aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen risico verschilt per type Abonnement. Het van toepassing zijnde eigen risico per type Abonnement is hieronder terug te vinden in Tabel 2. Huurder ontvangt van Mr.Speazy een vervangende TV nadat de aangifte is afgerond

Tabel 2: vastgestelde kosten bij diefstal/vermissing zonder afkoop regeling.

32 inch formaat   €200,-

43 inch formaat   €300,-

49 inch formaat   €340,-

55 inch formaat   €420,-

65 inch formaat   €730,-

7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de TV, is Huurder aan Mr.Speazy een schadevergoeding verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1, onverminderd het recht van Mr.Speazy om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade.

Tabel 3: Vastgestelde kosten bij schade zonder afkoop regeling.

32 inch formaat  €68.50
43 inch formaat  €68.50
49 inch formaat  €68.50
55 inch formaat  €78.50 

65 inch formaat  €112.50 

7.5 Wanneer een vermiste of gestolen TV wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Mr.Speazy bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de TV en eventuele andere bijkomende kosten.

7.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt ten nadele van Mr.Speazy, heeft Mr.Speazy het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,- bij Huurder in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.

7.7 Wanneer er (onder)delen van de TV missen of worden gestolen, heeft Mr.Speazy het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type TV en Abonnement is op te vragen bij Mr.Speazy.

8. Schade
8.1 Schade aan de TV ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan Mr.Speazy

8.2 Indien sprake is van schade en/of slijtage van de TV anders dan te verwachten is bij normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Mr.Speazy, behoudt Swapphone B.V. zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

8.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door Huurder, zal deze schade in rekening worden gebracht bij Huurder. 

9. Betalingen
9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en eventueel andere verschuldigde kosten te verlenen.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en de toeslagen, heeft Mr.Speazy het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe TV zal worden geleverd. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Swap en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Mr.Speazy een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Huurder.

10. Wanneer Huurder bewust een TV in wil leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt het Abonnement per direct beëindigd en zal aangifte worden gedaan bij de politie.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Wanneer Huurder een TV in gebruik neemt, wordt dit aangemerkt als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont indien Huurder hier niet onverwijld bij ingebruikname melding van maakt.

11.2 Indien Huurder twijfelt aan de veiligheid van de TV dient Huurder hierover onverwijld contact op te nemen met Mr.Speazy.

11.3 Het gebruik van de TVdoor Huurder is voor eigen risico van Huurder.

11.4 Mr.Speazy is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de TV, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Mr.Speazy.

11.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de TV.

12. Wijziging
12.1 Mr.Speazy behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.

12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.mrspeazy.nl en per e-mail aan Huurder.

12.3 Mr.Speazy heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

12.4. De eerste 3 maanden is het voor Huurder niet mogelijk om een upgrade te doen of een extra abonnement af te sluiten.

Indien Huurder 3 maanden aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,  kan Huurder het Abonnement kosteloos wijzigen naar een duurder Abonnement, Mr.Speazy zal op verzoek zorgdragen voor het omwisselen van de TV naar een TV die past bij het nieuwe Abonnement. Indien Huurder binnen zes maanden na aanvang van een Abonnement zijn Abonnement wil downgraden, heeft Mr.Speazy het recht hier een Onterechte Swap voor in rekening te brengen.

 

13. Niet nakomen verplichtingen
13.1 Mr.Speazy behoudt zicht het recht voor het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;

Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;

Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de TV of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt;

Huurder naar het oordeel van Mr.Speazy misbruik maakt van de door Mr.Speazy geboden service;

Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Mr.Speazy

Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

13.2 Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Mr.Speazy haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

14.Twikey
14.1 Indien u kiest voor een online automatische incasso of u tekent een contract digitaal, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van de machtiging of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey.
Raadpleeg de algemene voorwaarden van twikey op www.twikey.nl/tc.html.

15.Privacy
15.2 Mr.Speazy vindt het belangrijk om persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Mr.Speazy dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Het Privacy Statement is te raadplegen via www.mrspeazy.nl

15.3 EDR  Creditservices

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

 

16.1 Toepasselijk Recht.
16.2 Op het Abonnement en onderhavige Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Vlissingen.

CONTACTINFO 

 

Tel/Whatsapp: +31 633 499 909. 

E-mail: mrspeazy.info@gmail.com

BEDRIJFSINFO

 

Gildeweg 17C

4383 NH, Vlissingen, Zeeland

KVK te Middelburg: 68617712

BTW nr: NL493420915B01

  • White Instagram Icon

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag van

9:30 tot 18:30 uur geopend.

In het weekend en in de avonden op afspraak

beschikbaar.

 

Graag van te voren even bellen. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now